Avís legal

Les dades personals facilitades, ja sigui a través dels formularis o mitjançant les adreces de correu electrònic que figuren en aquest web, s’integraran en els corresponents fitxers propietat de l’ESCOLA DE MÚSICA ESTUDI D’ARTS. El tractament que es pugui derivar d’aquestes dades personals se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

L’ESCOLA DE MÚSICA ESTUDI D’ARTS garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades personals recollides, així com la implementació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l’ESCOLA DE MÚSICA ESTUDI D’ARTS, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

ESTUDI D’ARTS
C. de Santa Eulàlia, 8
08859 Begues (Barcelona)
Telèfon: 93 639 12 61
info@musicabegues.cat

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.